Musegiftmidler forbys til privat bruk

Alfakloralose forbys til privatpersoner

Alfakloralose, som inngår i flere musemidler, er et stoff som gir narkose og nedkjøling. Giften virker slik at forgiftede mus dør av nedkjølingen.

Flere nordiske land har sett at den økte bruken av alfakloralose-produkter har ført til et økt antall forgiftningstilfeller hos kjæledyr, spesielt katter. 

Katter kan enten forgiftes ved direkte inntak av musegiften fordi giften har blitt brukt feil, eller ved å spise forgiftede mus. Forgiftningen gir raskt ustøhet, skjelving og nedsatt kroppstemperatur.

Samarbeider med veterinærer

Miljødirektoratet fikk de første bekymringsmeldingene fra veterinærer våren 2019. Etter det har vi hentet inn opplysninger fra veterinærer i felt. Vi samarbeider med Veterinærinstituttet for å få analysert prøver.

– Vårt vedtak om å forby musegifter som inneholder alfakloralose til privat bruk, er blant annet basert på denne veterinærfaglige informasjonen. Slike produkter kan heretter verken selges til eller brukes av privatpersoner. Et tilsvarende vedtak er også gjort av den Svenske Kemikalieinspektionen, sier seksjonsleder Trine-Lise Torgersen i Miljødirektoratet.

Skadedyrbekjempere kan bruke alfakloralose

Godkjente skadedyrbekjempere kan fremdeles bruke musegift som inneholder alfakloralose utendørs rundt bygninger. Giften skal da være plassert i åtestasjoner, slik at middelet er utilgjengelig for mennesker og dyr.

– Det vil fortsatt finnes godkjent musegift på markedet. Men vi råder privatpersoner til å unngå gift så langt det er mulig, og heller bruke musefeller. Har du et større museproblem, anbefaler vi å ta kontakt med profesjonelle skadedyrfirmaer, slik at en faglig vurdering ligger til grunn for valg av bekjempelsesmetode, sier Trine-Lise Torgersen. 

Alfakloralose skal leveres avfallsmottak

Privatpersoner som allerede har produktene med alfakloralose, oppfordres til å levere dem til et godkjent avfallsmottak.

Samarbeider med Veterinærinstituttet

I januar 2020 innledet Miljødirektoratet et samarbeidsprosjekt med Veterinærinstituttet.

Veterinærer ble oppfordret til å sende inn prøver fra kjæledyr til kostnadsfri analyse ved mistanke om forgiftning med alfakloralose.

I de aller fleste av disse prøvene viste det seg at mistanken om alfakloralose-forgiftning var korrekt.

Miljødirektoratet leder også et prosjekt hvor forgiftningstilfeller i de nordiske landene skal kartlegges. Prosjektet er finansiert av Nordisk råd.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/mai-2020/musegiftmidler-forbys-til-privat-bruk/